دوشنبه 07 آذر 1401

حضور جناب مهندس سرمست استاندار محترم استان قم در غرفه تانیان نمایشگاه الکامپ98

 حضور جناب مهندس سرمست استاندار محترم استان قم در غرفه تانیان نمایشگاه الکامپ 98

 

استاندار محترم ضمن بازدید از فناوری های شرکت تانیان با حضور در غرفه شرکت تانیان از نزدیک با خدمات و فعالیتهای شرکت آشنا شدند و مهندس جباری توضیحات لازم در زمینه توانمندی های شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایشان ارائه دادند