دوشنبه 07 آذر 1401

مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق

حضور عوامل برنامه مهربانو در شرکت تانیان و مصاحبه با سرکار خانم مهندس مریم حسین زاده بعنوان بانوی کارآفرین موفق